Üyelik Hizmet Sözleşmesi

INVOLWE ÜYELİK VE HİZMET SÖZLEŞMESİ

Madde 1 Taraflar 

1.1. İşbu Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi (“Sözleşme”), “www.involwe.com” alan adlı internet sitesine (“Web Sitesi”) sahip olan ve Web Sitesi’ni işleten, Küçükyalı Merkez Mahallesi, Ferahlık Sk. Önder Sitesi Sit. Önder Sitesi Apt. No: 3/21 Maltepe/İstanbul adresli, İstanbul Ticaret Sicili’ne 239600-5 sicil no ile kayıtlı CrossWork Bilgi Teknolojileri Medya Reklam Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketi (“Şirket”) ile Web Sitesi’ne üye olmak isteyen kullanıcı (“Üye”) arasında akdedilmektedir.

1.2. İşbu Sözleşme, Şirket’in Üye’lere sunacağı Hizmetler’in hangi şartlarda sunulacağını düzenlemektedir.

1.3. Web Sitesi’nin kayıt olma sayfasında bulunan işbu Sözleşme elektronik ortam üzerinden Üye tarafından ilgili kutucuğun işaretlenmesi suretiyle onaylanması anı itibariyle kurulmuş kabul edilir. İşbu Sözleşme onaylanma anından itibaren taraflar arasında hüküm doğurur.

1.4. Web Sitesi’ne üyelik işlemi; Web Sitesi’nin kayıt olma sayfasında “Kayıt Ol” butonuna tıklanması, üyelik sayfasında belirtilen bilgilerin doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi ve işbu Sözleşme’nin ve Involwe Kullanım Koşulları ve Şartları’nın (“Kullanım Koşulları”) onaylanması ile gerçekleştirilir. Üye, üye olurken verdiği kişisel ve sair diğer bilgilerin kanunlar nezdinde doğru olduğunu ve Şirket’in söz konusu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

1.5. Kullanım Koşulları, işbu Sözleşme’nin bütünleyici bir parçasıdır ve Kullanım Koşulları’nın ihlal edilmesi işbu Sözleşme’nin de ihlali anlamına gelmektedir. 

1.6. Üye, Web Sitesi’ne kayıt olup üyelik işlemini tamamlayarak 18 yaşından büyük olduğunu, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünlüğü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Madde 2 Tanımlar

2.1. Deneyimler: Marka’ların Web Sitesi aracılığı ile ücretsiz olarak sunduğu stoklarla sınırlı ürünleri, sınırlı kullanıcı kapasiteli dijital hizmetleri ve sınırlı katılımcı kapasitesi olan etkinlikleri,

2.2. Dijital Deneyim: Marka’ların Şirket ile sözleşmeleri kapsamında sınırlı kullanıcı kapasitesine sahip olan, Web Sitesi’nde Üye’lerin başvurduğu ve yararlanmaya hak kazandığı internet ortamında sunulan dijital hizmetlerin konusunu oluşturduğu Deneyimler’i,

2.3. Etkinlik Deneyimi: Marka’ların Şirket ile sözleşmeleri kapsamında sınırlı katılımcı kapasitesi olan, Web Sitesi’nde Üye’lerin başvurusuna sunulan etkinliklerin konusunu oluşturduğu Deneyimler’i,

2.4. Fiziksel Deneyim: Marka’ların Şirket ile sözleşmeleri kapsamında stoklarla sınırlı olan, Web Sitesi’nde Üye’lerin başvurduğu ve deneyimlemeye hak kazandığı ürünlerin konusunu oluşturduğu Deneyimler’i

2.5. Hizmetler: i) Web Sitesi’nin; Üye’lerin Web Sitesi’ne üye olmalarına, Üye olmalarını takiben kendi profillerini oluşturabilmelerine, bu profillerine uygun olarak filtrelenmiş Kişiselleştirilmiş Deneyim’leri görmelerine ve başvurabilmelerine ve bu Deneyimler’e ilişkin geri bildirimlerde bulunabilmelerine imkan verecek şekilde Web Sitesi ile etkileşime geçebilecek şekilde işletilmesi ve zaman zaman geliştirilmesi, ii) Üye’lerin Web Sitesi üzerinden düzenledikleri profillerine göre Kişiselleştirilmiş Deneyim’lerin Üye’lerin profillerine tanımlanması ve Üye’lerin başvurusuna sunulması, iii) Üye’lerin başvurdukları Deneyimler’e Web Sitesi tarafından kabul edilmesi halinde bu Deneyimler’in Üye’lere teslimatı, sunulması veya bu Deneyimler’e katılmasının sağlanması hizmetlerini,

2.6. Kişiselleştirilmiş Deneyim: Üye’lerin Web Sitesi’nde oluşturdukları profillerine uygun olarak filtrelenmiş Marka’lara ilişkin Deneyimler’i,

2.7. Marka: Şirket’in faaliyetleri kapsamında birlikte çalıştığı iş ortaklarını,

2.8. Sözleşme: İşbu Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi’ni,

2.9. Üye: E-posta adresi bilgilerini girerek işbu Sözleşme koşullarını kabul eden, paylaştığı kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnini okuduğunu ve kişisel verilerinin işlenmesi için açık rızasını veren, şifre belirleyen ve Web Sitesi’ne üye olmak isteyen kullanıcıyı,

2.10. Web Sitesi: Hizmetler’in sağlandığı “www.involwe.com” isimli alan adlı ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesini ifade etmektedir.

Madde 3 Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1. İşbu Sözleşme’nin konusu, Web Sitesi’nde sunulan Hizmet’lerin, bu Hizmet’lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir. 

3.2. İşbu Sözleşme’nin kapsamı, Web Sitesi’nde yer alan, Şirket tarafından kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin olarak belirlenen şartları ve usulleri içermektedir.

Madde 4 Sözleşmesel Hizmetin Kapsamı ve Şartları

4.1. Şirket tarafından sunulacak Hizmetler, Web Sitesi aracılığı ile elektronik ortamda Üye’lerin Marka’lar ile bir araya getirilerek Marka’ların stoklarla sınırlı ürünlerini, sınırlı kullanıcı kapasiteli dijital hizmetlerini ve sınırlı katılımcı kapasitesi olan etkinliklerini ücretsiz olarak deneyimlemelerine ve bunlar hakkında geri bildirimde bulunabilmelerine imkan verecek platformun sağlanmasından ibarettir. 

4.2. Şirket, Üye’lerin işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, Web Sitesi’nde sunulan Hizmetler’de değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Şirket tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya geliştirmelerle ilgili olarak Üye’lerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Web Sitesi‘nde yer almak üzere Üye’lere duyurulur. 

4.3. Şirket tarafından Hizmetler’de yukarıdaki fıkra gereği yapılan değişiklik ve/veya geliştirmeler, Üye’ler tarafından kabul edilmiş sayılır.

Madde 5 Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Üye, Web Sitesi’ne üye olurken, Web Sitesi’nde sunulan Hizmetler’den faydalanırken işbu Sözleşme kapsamındaki tüm şartlara, Web Sitesi’nde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, bu şartları, kuralları ve ilgili mevzuatı anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder

5.2. Üye’lerin Web Sitesi’ne erişim için kullandıkları şifrelerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden ve kullanımından uzak tutulması gibi hususlarda yine Üye’nin salt kendisi sorumludur. Üye’lerin, şifrelerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden ve kullanımından uzak tutulması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından ötürü Üye’nin veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan dolayı Şirket’in herhangi şekilde dolaylı veya doğrudan hiçbir sorumluluğu yoktur.

5.3. Üye, Şirket ile Web Sitesi üzerinden paylaştığı tüm bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan kabul ve taahhüt eder. Doğru ve güncel bilgi paylaşmayan Üye, bu sebeple doğan veya doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumlu olduğunu kabul eder. 

5.4. Üye’ler Web Sitesi kapsamında salt hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Üye’ler, Şirket’in Web Sitesi’nde bulunan tüm metinleri, görsel ve işitsel imgeleri ve veri tabanlarını Şirket’in haklarına ve malvarlığına tecavüz edecek nitelikte kopyalamayacağını, dağıtmayacağını veya işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’lerin bu gibi eylemler ile işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak üçüncü kişilere verdikleri veya verebilecekleri zararlardan dolayı Şirket hiçbir suretle sorumlu tutulamaz.

5.5. Üye, Web Sitesi’ne kayıt olarak sadece profiline tanımlanan Deneyimler’e başvurma hakkı kazanır. Üye’lerin profil bilgilerine uygun olarak tanımlanacak Kişiselleştirilmiş Deneyimler, Üye’lerin profil bilgilerini doldurmaları sayesinde Üye’lerin profillerine tanımlanabilecek ve başvurularına açılabilecektir.  

5.6. Deneyimler’in konusunun stoklarla sınırlı ürünler veya sınırlı kullanıcı kapasitesine sahip dijital hizmetler veya sınırlı katılımcı kapasitesine etkinlikler olmasından ötürü Üye’lerin Deneyimler’e başvurmaları için Üye’lere tanınan süre sınırlı olacak ve her halde stok, kullanıcı veya katılımcı kapasitesine ulaşıldığı takdirlerde Deneyimler’e başvuruların kabulü mümkün olmayacaktır.  

5.7. Üye’nin, Web Sitesi'nde sunulan Hizmetler kapsamında profiline tanımlanan Deneyimler’e başvurması ve Web Sitesi tarafından bu Deneyimler’e kabul edilmesi halinde Şirket’in, ilgili Deneyimler’i Üye’ye teslim etme, sunma veya Üye’nin bu Deneyimler’e katılması imkanını sağlama konusunda çalışmalarını yürütür ve makul çabayı gösterir, ancak taahhüt ve garanti etmez. 

5.8. Şirket, Üye'nin, profiline tanımlanmak suretiyle Üye'ye başvurma imkanı tanınan Deneyimler'e Üye’nin başvurusunu kabul etme yükümlülüğünde değildir. Şirket'in bu başvuruları reddetmesi veya kabul etmesi tamamen kendi takdirindedir.

5.9. Deneyimler’in teslim edilmesi gereken Fiziksel Deneyim olması halinde Fiziksel Deneyim’lerin Üye’ye teslimatı Şirket’in birlikte çalıştığı Aras Kargo Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık Anonim Şirketi aracılığı ile yapılacaktır. Şirket Fiziksel Deneyim’leri zamanında teslim etmek için makul tüm gayreti gösterir, ancak kargo sektörünün yapısından dolayı belirli bir teslimat zamanı taahhüdü verememektedir. Kargo şirketinin ihmaliyle oluşabilecek zarardan Şirket hiçbir suretle sorumlu değildir. Ayrıca Şirket Deneyim kapsamında gönderilen ürünlerin durumu ya da kalitesi hakkında herhangi bir garanti ya da güvence vermemekle birlikte bunlara ilişkin herhangi bir sorumluluğu üstlenmemektedir.

5.10. Deneyimler’in sunulması gereken Dijital Deneyim olması halinde, Dijital Deneyim’in Üye’ye sunulması Üye’nin Web Sitesi’ne kayıt olduğu e-posta adresine Marka’nın sunduğu dijital hizmete erişim bağlantısının gönderilmesi suretiyle gerçekleşir. Üye’nin kimlik bilgileri ilgili Marka ile paylaşılarak Üye ve Üye’nin dijital hizmete erişim hakkı doğrulanır ve Üye’nin söz konusu Dijital Deneyim’e erişim hakkı Marka tarafından doğrulanarak Üye’ye Dijital Deneyim sunulur. 

5.11. Deneyimler’in Etkinlik Deneyimi olması halinde, Etkinlik Deneyimi’ne Üye’nin katılımının sağlanması, Etkinlik Deneyimi’ni organize eden Marka ile Üye’nin bilgilerinin paylaşılması suretiyle gerçekleşecektir. Üye’nin kimlik bilgileri ilgili Marka ile paylaşılarak Üye ve Üye’nin etkinliğe katılım hakkı doğrulanır ve Üye’ye söz konusu etkinliğe katılma imkanı sağlanır.

5.12. Şirket, Web Sitesi aracılığı ile sunduğu Hizmetler’i her zaman değiştirebilme, silme ve erişimden kaldırabilme hakkını saklı tutar. Şirket bu fıkrada belirtilen haklarını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir. 

5.13. Şirket, yöneticileri ya da çalışanları, Üye’nin katıldığı Deneyimler’den, Deneyimler ile ilgili olarak sağlanmış bilgilerin kullanılmasından veya Üye’ler tarafından yapılan geribildirimlerden dolayı oluşacak özel, dolaylı ve diğer şekillerdeki zararlardan hiçbir suretle sorumlu değildir.

5.14. Üye, Web Sitesi aracılığı ile üyelere sunulan ücretsiz Deneyimler’den, bunları deneyimleme ve bunlara ilişkin geri bildirimde bulunmanın haricinde herhangi bir şekilde Deneyimler’i pazarlayamaz, satamaz veya Deneyimler’e ilişkin herhangi bir ticari aksiyon alamaz. 

5.15. Şirket, Web Sitesi'nin Üye tarafından yanlış veya amaçlandığı kullanımın dışında kullanılmasından dolayı veya Deneyimler'in Üye tarafından, gerek amaca uygun gerek yanlış, herhangi bir şekilde kullanımı sonucu oluşabilecek zararların hiçbirinden sorumlu değildir. 

5.16. Şirket Deneyimler’in konusunu oluşturan hiçbir ürün, dijital hizmet veya etkinliğe ilişkin herhangi bir beyan, garanti yahut taahhüt vermemektedir. Bu ürün, dijital hizmet ve etkinliklerin özelliklerinden, salt ilgili ürün, dijital hizmet veya etkinliği sağlayan Marka sorumludur.

Madde 6 Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

6.1. Şirket, Web Sitesi’nde bulunan bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini her zaman kontrol edecektir. Bilgilerin doğruluğu ve güncelliğinin sağlanması hususunda makul bir çabaya rağmen bilgilerin doğruluğu ve güncelliğinin tamamen sağlanamadığı hallerden dolayı Şirket tahtında herhangi bir sorumluluk hiçbir surette doğmayacaktır.

6.2. Şirket, Web Sitesi’ni kullanan Üye’lerin iş bu Sözleşme kapsamındaki Hizmetler’den yararlanmak adına Şirket ile paylaştığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine ve güvenlikli şekilde saklanmasına önem vermektedir. Şirket bu kapsamda Üye’nin paylaştığı kişisel verileri Web Sitesi’nde yer alan Gizlilik Politikası’na uygun olarak toplamakta, aktarmakta ve işlemektedir. Üye, kişisel verilerine ilişkin daha fazla bilgi edinmek için Gizlilik Politikası’nı her zaman inceleyebileceğini ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamındaki haklarına ilişkin taleplerini, kimliği tespit edilebilecek bilgi ve belgelerle birlikte Şirket’in [email protected] adresine göndereceği bir elektronik posta ile ya da Web Sitesi’nin “İletişim” sayfasından Veri Sahibi Başvuru Formu’nu temin edip burada belirtilen yöntem ve iletişim kanallarından herhangi biriyle Şirket’e ulaştırabileceğini anladığını beyan eder.

6.3. Üye, Üye’nin işbu Sözleşme kapsamında belirtilen Hizmetler’den yararlanmak adına paylaştığı kişisel verilerinin i) Şirket’in hukuki yükümlülüklerinin ifası, ii) Hizmetler hakkında Üye’lere bilgi verilmesi, iii) Üye’lerin ilgi alanları ve davranışları ile ilgili araştırmalar yaparak anonim olarak bilgi toplamak ve istatistiksel değerlendirmeler yapmak, iv) bu istatistiksel değerlendirmeler sayesinde belirli Üye profili dilimleri oluşturarak bu dilimlere uygun Kişiselleştirilmiş Deneyim’ler sunmak, v) Üye’lerin talep, istek ve geri bildirimleri kapsamında Hizmetler’in güncellenmesi ve geliştirilmesi, veya vi) Hizmetler’in konusunu oluşturan ürünlerin, dijital hizmetlerin ve etkinliklerin sahibi Marka’ların ürünlerinden, dijital hizmetlerinden ve etkinliklerinden, Üye’lere daha uygun olanların tespit edilebilmesi ve sunulabilmesinin geliştirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde Gizlilik Politikası’nda belirtildiği şekillerde Şirket tarafından işleneceğini, kullanılacağını ve bir veri tabanı üzerinde saklanacağını kabul eder. 

6.4. Şirket, gerek Web Sitesi’nin “Profil” sayfasında Üye’ye bırakılmış doldurma alanlarında gerekse de Deneyimler’e ilişkin geri bildirimler kapsamında Üye’nin doldurmasına bırakılmış alanlarda bulunan; kişisel verileri ifşa edici veya genel ahlak kurallarına aykırı veya Web Sitesi’ni veya Şirketi karalayıcı yazıları, ifadeleri veya imgeleri silme, uygun gördüğü hallerde ise bu yazıları, ifadeleri imgeleri paylaşan Üye’lerin üyeliğine son verme, bu Üye’ler hakkında cezai ve hukuki işlem başlatarak maddi veya manevi tazminat isteme haklarını saklı tutar. Şirket bu fıkrada belirtilen haklarını herhangi bir bildirimde bulunmadan kullanabilir. 

Madde 7 Fikri Mülkiyete İlişkin Hükümler

7.1. Şirket nezdinde veya Web Sitesi’nde bulunan tüm tasarımlar, metinler, kodlar dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla marka, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içerik, Şirket’in telif hakkına tabi tüm fikri mülkiyete konu ürün ve çalışmalar Şirket’e ait veya Şirket tarafından lisans hakkı kapsamında kullanılmaktadır.

7.2. Üye’ler 7.1. madde kapsamında sayılan telif hakkına tabi herhangi bir fikri mülkiyete konu ürün ve çalışmayı Şirket’in izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, çoğaltamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya bunların benzeri ürün veya çalışma ortaya çıkaramaz. 

7.3. Üye, Web Sitesi’nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Şirket’in izni olmaksızın kullanamaz. Üye’nin, üçüncü kişilerin veya Şirket’in fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Şirket’in ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

Madde 8 Diğer Hükümler

8.1. Şirket ve Üye’ler hukuken bağımsız taraflardır ve bu doğrultuda aralarında herhangi bir ortaklık, temsilcilik veya iş hukuku kapsamında bir ilişki bulunmamaktadır. İşbu Sözleşme’nin kurulması ile bu sayılan ilişkilerden herhangi biri kati suretle doğmayacaktır.

8.2. Şirket, herhangi bir zamanda oluşabilecek arıza veya diğer teknik sebeplerden; Hizmetler’in sunulmasına ara veya son verilmesinden yahut kesintiye uğramasından; donanım, yazılım ve internet sunucusundan ya da stok sıkıntısından kaynaklanan aksaklıklardan hiçbir suretle sorumlu tutulamaz.

8.3. Üye veya Şirket’in işbu Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesine bir engel oluşturmayacaktır.

8.4. İşbu Sözleşme veya Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülükler, Şirket’in yazılı onayı olmaksızın Üye tarafından, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredilemez.

8.5. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tamamının veya bir kısmının geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama kararının etki ettiği kısım kapsamında işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve Sözleşme’nin diğer hükümleri tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir. 

Madde 9 Sözleşme Değişiklikleri

9.1. Şirket, Web Sitesi’nde ilan etmek kaydıyla herhangi bir zamanda, tamamen kendi iradesi ile tek taraflı olarak işbu Sözleşme üzerinde değişiklik veya uyarlama yapma hakkını saklı tutar.

9.2. Üye’ler, 9.1. maddede belirtilen değişikliklerin Web Sitesi’nde ilan edilmesi ile bu değişiklikleri veya uyarlamaları kabul etmiş sayılır.

9.3. İşbu Sözleşme Üye’nin tek taraflı beyanı ile hiçbir surette değiştirilemez yahut uyarlanamaz.

Madde 10 Mücbir Sebep

10.1. Üye; ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Şirket’in kusurundan meydana gelmeyen ve kontrolü dışında gerçekleşen makul olarak öngörülemeyecek mücbir sebep hallerinde, Şirket tarafından işbu Sözleşme kapsamında belirtilen yükümlülüklerin herhangi birinin geç, eksik, gereği gibi veya hiç ifa edilememesi durumunda Şirket tahtında herhangi bir hukuki sorumluluk doğmayacağını ve Şirket aleyhine bir tazminat talebi yöneltemeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

Madde 11 Sözleşmenin Feshi

11.1. İşbu Sözleşme Üye’nin Web Sitesi’ne üyeliği devam ettiği müddetçe yürürlükte kalacak ve hüküm ve sonuç doğurmaya devam edecektir.

11.2. Üye’nin i) işbu Sözleşme’nin ve / veya Kullanım Koşulları’nın herhangi bir maddesini ihlal ettiği ii) kendi profilini bir üçüncü kişiye devrettiği veya kullanımına müsaade ettiği, iii) profilini aldatıcı, hileli veya yasadışı faaliyetler için kullandığı veya kullanıyor olduğu, iv) virüs gibi zararlı, yasadışı, aldatıcı veya yıkıcı bir kodu veya Web Sitesi’ni olumsuz yönde etkileyebilecek herhangi bir kodu içeren mesajları Web Sitesi’ne gönderdiği veya Web Sitesi’nin altyapısına önemli bir yük getirebilecek veya normal çalışmasını engelleyebilecek hizmet reddi saldırısı gibi herhangi bir eylemde bulunduğu hallerde veya bu hallerin Şirket tarafından tespit edildiği durumlarda Şirket, işbu Sözleşme’yi derhal tek taraflı olarak feshetme ve fesih sebebiyle uğradığı tüm zararları Üye’den tanzim etme hakkını haizdir.

Madde 12 Uygulanacak Hukuk ve Yetki

12.1. İşbu Sözleşme ve Sözleşme taraflarının işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri Türk hukukuna tabi olacak ve Türk hukukuna göre yorumlanacaktır.

12.2. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı her türlü ihtilafta İstanbul (Çağlayan) Tüketici Mahkemeleri münhasıran yetkili olacaktır.